MJ Event Services - Commercial Carpets and Flooring Logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Versie 1.0

LAATST HERZIEN OP: 10 OKTOBER 2019

De website op www.mjseventservices.com (de “Site”) is een auteursrechtelijk beschermd werk van MJ’s Event Services Ltd (“Bedrijf”, “ons”, “onze” en “wij”), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op
MJ’s Event Services Ltd
Unit 18, Roman Way, Coleshill, Birmingham, B46 1HQ. Ons bedrijf is geregistreerd in Engeland en het registratienummer is 10888311. Bepaalde functies van de Site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de Site worden geplaatst. Zonder beperking op de voorgaande zin, is uw indiening van informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, via of in verband met de Site onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, beschikbaar op
Privacybeleid
(“Privacybeleid”).

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels, inclusief ons Privacybeleid, zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden (deze “Voorwaarden”).

Deze Voorwaarden bevatten de wettelijk bindende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze Voorwaarden (namens uzelf of de entiteit die u vertegenwoordigt), en u verklaart en garandeert dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan (namens uzelf of de entiteit die u vertegenwoordigt). Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Voorwaarden, bezoek en/of gebruik de Site dan niet.

1. TOEGANG TOT HET TERREIN

1.1. Licentie

Onder deze Voorwaarden verleent Bedrijf u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik te gebruiken en te openen.

1.2. Bepaalde beperkingen

De rechten die u in deze Voorwaarden worden verleend, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) je zult de Site niet in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren, hetzij geheel of gedeeltelijk, of enige inhoud die op de Site wordt weergegeven; (b) je mag geen enkel deel van de Site wijzigen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse compileren of onderwerpen aan reverse engineering; (c) u zult zich geen toegang verschaffen tot de Site om een gelijksoortige of concurrerende website, product of dienst op te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook. Tenzij anders aangegeven, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle toekomstige releases, updates of andere toevoegingen aan de functionaliteit of inhoud van de Site. Alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen op de Site (of op inhoud die op de Site wordt weergegeven) moeten op alle kopieën daarvan behouden blijven.

1.3. Wijziging

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Site (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Site of een deel daarvan.

1.4. Geen ondersteuning of onderhoud

U erkent en gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning of onderhoud te bieden in verband met de Site.

1.5. Eigendom

Met uitzondering van de Gebruikersinhoud die u verstrekt (zoals hieronder gedefinieerd), erkent u dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van Bedrijf of de leveranciers van Bedrijf. Noch deze Voorwaarden (noch uw toegang tot de Site) draagt rechten, aanspraken of belangen in of op dergelijke intellectuele eigendomsrechten over aan u of een derde partij, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die uitdrukkelijk worden uiteengezet in Artikel 2.1. Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend. Er worden geen impliciete licenties verleend onder deze Voorwaarden.

2. GEBRUIKERSINHOUD

2.1. Inhoud gebruiker

“Gebruikerscontent” betekent alle informatie en content die een gebruiker indient bij, of gebruikt met, de Site (bijvoorbeeld content in het profiel of postings van de gebruiker). U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud. U aanvaardt alle risico’s in verband met het gebruik van uw Gebruikersinhoud, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan door anderen, of de openbaarmaking van uw Gebruikersinhoud waarmee u of een derde persoonlijk kan worden geïdentificeerd. U verklaart en garandeert hierbij dat uw Gebruikerscontent niet in strijd is met ons Beleid voor acceptabel gebruik (gedefinieerd in paragraaf 3.3). U mag niet beweren of impliceren aan anderen dat uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt geleverd, gesponsord of onderschreven door Bedrijf. Omdat alleen u verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld als uw Gebruikersinhoud bijvoorbeeld in strijd is met het Beleid voor acceptabel gebruik. Het bedrijf is niet verplicht om een back-up te maken van Gebruikersinhoud en uw Gebruikersinhoud kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van de Site worden verwijderd. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van uw eigen reservekopieën van uw Gebruikersinhoud als u dat wenst.

2.2. Licentie

U verleent hierbij (en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om dit te verlenen) aan Bedrijf een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te reproduceren, distribueren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, afgeleide werken ervan op te stellen, op te nemen in andere werken en anderszins te gebruiken en te exploiteren, en om sublicenties van de voorgaande rechten te verlenen, uitsluitend met als doel om uw Gebruikersinhoud op te nemen in de Site. U doet hierbij onherroepelijk afstand (en stemt ermee in afstand te doen) van alle claims en beweringen met betrekking tot morele rechten of toeschrijving met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

2.3. Beleid voor acceptabel gebruik

De volgende voorwaarden vormen ons “Beleid voor aanvaardbaar gebruik”:

(a) U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of verspreiden van Gebruikerscontent. (i) die rechten van derden schendt, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, persoonlijkheidsrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, smadelijk, pornografisch, obsceen, duidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert of anderszins verwerpelijk is; (iii) die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met wet- of regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door derden.

(b) Bovendien stemt u ermee in om niet: (i) computervirussen, wormen of software die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen, uploaden, verzenden of verspreiden naar of via de Site; (ii) via de Site ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van duplicerende of ongevraagde berichten, commercieel of anderszins, te verzenden; (iii) de Site niet gebruiken om informatie of gegevens over andere gebruikers, met inbegrip van e-mailadressen, te verzamelen zonder hun toestemming; (iv) servers of netwerken die met de Site verbonden zijn, verstoren of onnodig belasten, of de regelgeving, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken schenden; (v) onbevoegde toegang proberen te krijgen tot de Site (of tot andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met of gebruikt worden in combinatie met de Site), door middel van password mining of andere middelen; (vi) andere gebruikers lastigvallen of hinderen in het gebruik en genot van de Site; of (vi) software of geautomatiseerde middelen of scripts te gebruiken om meerdere accounts op de Site te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of query’s te genereren naar (of om gegevens te strippen, schrapen of te delven van) de Site (op voorwaarde echter dat wij de beheerders van openbare zoekmachines voorwaardelijk toestemming verlenen om spiders te gebruiken om materialen van de Site te kopiëren met als enige doel en uitsluitend voor zover dit nodig is voor het maken van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen, onder voorbehoud van de parameters die zijn uiteengezet in ons robots.txt-bestand).

2.4. Handhaving

Wij behouden ons het recht voor (maar hebben geen verplichting) om Gebruikerscontent te beoordelen en naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en/of passende maatregelen tegen u te nemen als u het Beleid voor acceptabel gebruik of een andere bepaling van deze Voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid voor ons of een andere persoon creëert. Dergelijke acties kunnen bestaan uit het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikerscontent, het beëindigen van uw Account in overeenstemming met Sectie 8, en/of het rapporteren van u aan rechtshandhavingsinstanties.

2.5. Feedback

Als u het Bedrijf voorziet van feedback of suggesties met betrekking tot de Site (“Feedback”), draagt u hierbij alle rechten op deze Feedback over aan het Bedrijf en stemt u ermee in dat het Bedrijf het recht heeft om deze Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op elke manier die het passend acht. Bedrijf behandelt alle feedback die u aan Bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U stemt ermee in dat u geen informatie of ideeën zult indienen bij het Bedrijf die u als vertrouwelijk of bedrijfseigen beschouwt.

3. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Bedrijf (en haar functionarissen, werknemers en agenten) te vrijwaren, met inbegrip van kosten en honoraria van advocaten, van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site, (b) uw schending van deze Voorwaarden, (c) uw overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) uw Gebruikersinhoud. Bedrijf behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen en u gaat ermee akkoord om mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het Bedrijf daarvan op de hoogte is.

4. LINKS & ADVERTENTIES VAN DERDEN; ANDERE GEBRUIKERS

4.1. Links en advertenties van derden

De Site kan links bevatten naar websites en diensten van derden en/of advertenties weergeven voor derden (gezamenlijk “Links & Advertenties van Derden”). Dergelijke Links & Advertenties van derden worden niet beheerd door het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor Links & Advertenties van derden. Bedrijf biedt toegang tot deze Links & Advertenties van derden uitsluitend voor uw gemak en beoordeelt, keurt deze goed, bewaakt deze, onderschrijft deze, garandeert deze niet en doet geen uitspraken over Links & Advertenties van derden. U gebruikt alle koppelingen en advertenties van derden op eigen risico en dient hierbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer u op een van de koppelingen en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de desbetreffende derde van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde. U dient alle onderzoeken uit te voeren die u noodzakelijk of gepast acht voordat u overgaat tot enige transactie in verband met dergelijke Links & Advertenties van Derden.

4.2. Andere gebruikers

Elke gebruiker van de Site is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen Gebruikersinhoud. Omdat wij geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen is aangeleverd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, geschiktheid of kwaliteit van Gebruikersinhoud. Uw interacties met andere gebruikers van de Site zijn uitsluitend tussen u en deze gebruikers. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen jou en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

4.3. Vrijgave

Behoudens de toepasselijke wetgeving ontslaat u hierbij de Onderneming (en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) voor altijd van, en doet u hierbij afstand van, elk geschil in het verleden, heden en toekomst, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met de Site (met inbegrip van interacties met, of handelen of nalaten van, andere gebruikers van de Site of links en advertenties van derden). Advertenties).

5. DISCLAIMERS

De Site wordt aangeboden op een “as-is” en “as available” basis, en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf (en onze leveranciers) uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij (en onze leveranciers) garanderen niet dat de Site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten beschikbaar zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, wettelijk of veilig zal zijn.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en onder voorbehoud van de laatste paragraaf in deze Paragraaf 6, zal Bedrijf (of onze leveranciers) in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor winstderving, gegevensverlies, kosten voor de aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte, gevolg-, exemplarische, incidentele, speciale of bestraffende schade voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Site, zelfs als Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de Site geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en behoudens de laatste paragraaf in deze Paragraaf 6, is onze aansprakelijkheid jegens u voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden (voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie) te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig pond sterling (GBP 50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet verhogen. Je gaat ermee akkoord dat onze leveranciers niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden.

De uitsluitingen in dit Artikel 6 zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de wet, maar het Bedrijf sluit aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet mag worden uitgesloten door de wet, niet uit.

7. DUUR EN BEËINDIGING

Onder voorbehoud van dit artikel blijven deze Voorwaarden volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. We kunnen je rechten om de Site te gebruiken op elk moment opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, inclusief voor gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat beëindiging van uw account kan betekenen dat uw Gebruikerscontent die aan uw account is gekoppeld uit onze live databases wordt verwijderd. Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, met inbegrip van beëindiging van uw Account of verwijdering van uw Gebruikerscontent. Zelfs nadat je rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Artikel 1.2 tot 1.5 en Artikel 2 tot 8.

8. ALGEMEEN

8.1. Veranderingen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt (indien van toepassing) en/of door de wijzigingen duidelijk zichtbaar op onze Site te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt ongeldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u de hierboven beschreven kennisgeving te doen toekomen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht dertig (30) kalenderdagen nadat wij een e-mailbericht aan u hebben verzonden (indien van toepassing) of dertig (30) kalenderdagen nadat wij een bericht over de wijzigingen op onze Site hebben geplaatst, indien dit eerder is. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Site. Als u onze Site blijft gebruiken nadat u van dergelijke wijzigingen op de hoogte bent gesteld, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

8.2. Elektronische communicatie

De communicatie tussen u en Bedrijf verloopt via elektronische middelen, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden kunt u (a) toestemming geeft om communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die Bedrijf elektronisch aan u verstrekt voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen indien deze op papier zouden zijn gesteld.

8.3. Volledige voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site.

8.4. Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand door het Bedrijf van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is, is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf en alleen van toepassing is op de omstandigheden waarvoor deze is gegeven. Indien wij enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, zal dit niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel, noch zal dit toekomstige uitoefening of afdwinging van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhinderen. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel of andere rechten of rechtsmiddelen uitsluiten of beperken.

8.5. Titels en interpretatie

De paragraaftitels in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”.

8.6. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover de wet dit toestaat.

8.7. Relatie tussen u en ons

U bevestigt dat u namens uzelf handelt en niet ten voordele van een andere persoon. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander.

8.8. Opdracht

Deze Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen hierin mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. Bedrijf mag deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. De voorwaarden en bepalingen in deze Voorwaarden zijn bindend voor cessionarissen.

8.9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. U gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband met het onderwerp of de totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) van deze Voorwaarden te beslechten.

8.10. Informatie over auteursrecht/handelsmerk

Copyright © 2018 MJ’s Event Services Ltd. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken (“Merken”) die op de Site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

8.11. Contactgegevens

Als u schriftelijk contact met ons wilt opnemen, of als deze Voorwaarden vereisen dat u ons schriftelijk op de hoogte stelt, neem dan contact met ons op:

MJ’s evenementenservice Ltd
Unit 18, Roman Way,
Coleshill, Birmingham,
B46 1HQ

Telefoon: +44 121 582 1069
E-mail

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.